حامیان مالی همایش

 

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی    
مرکز تحقیقات تنظیم ایمنی دانشگاه شاهد  
شرکت داروسازی الحاوی

 

 
شرکت داروسازی سیناژن