با رویکرد «ایمونولوژی و بیماری های التهابی»

نخستین همایش ملی التهاب