چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی روز چهارشنبه 6 تیر سال جاری چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب (با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی) با حضور دکتر مصطفی معین (رئیس همایش)، دکتر شهناز رفیعی تهرانی (دبیر علمی همایش)، دکتر زهرا پورپاک، دکتر  علیرضا فیروز ، دکتر مسعود موحدی ، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر  شروین بدو، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر مریم نوری زاده (دبیر اجرایی همایش) و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر مریم نوری زاده اعلام کرد که هم اکنون وبسایت همایش جهت کسب اطلاعات و ثبت نام شرکت کنندگان آماده است و محتوای آن به تدریج و بر اساس اخبار و اطلاعیه های جدید، افزوده خواهد شد. . همچنینپوستر همایش به  بیمارستانهای آموزشی و درمانی اصلی مراکز استانها ارسال شده است. وی همچنین گفت: نامه دعوت همکاری به روسای انجمن ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و ایران ارسال شده و چهار مرکز تحقیقاتی نماینده خود را معرفی کرده اند.

.در ادامه جلسه گروههای هدف همایش بر اساس اولویت ها (برای اخذ امتیاز بازآموزی) مشخص شد و مقرر شد پنل ها بر اساس اولویت تنظیم شده و برای پزشکان عمومی نیز یک پنل دو ساعته با موضوع پزشک خانواده در نظر گرفته شود.

اندکی صبر نمایید...