• 021-66917060 - 09903535219

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی روز چهارشنبه 6 تیر سال جاری چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب (با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی) با حضور دکتر مصطفی معین (رئیس همایش)، دکتر شهناز رفیعی تهرانی (دبیر علمی همایش)، دکتر زهرا پورپاک، دکتر  علیرضا فیروز ، دکتر مسعود موحدی ، دکتر عبدالرحمان رستمیان، دکتر  شروین بدو، دکتر محمدرضا فضل الهی، دکتر مریم نوری زاده (دبیر اجرایی همایش) و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی این مرکز برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر مریم نوری زاده اعلام کرد که هم اکنون وبسایت همایش جهت کسب اطلاعات و ثبت نام شرکت کنندگان آماده است و محتوای آن به تدریج و بر اساس اخبار و اطلاعیه های جدید، افزوده خواهد شد. . همچنینپوستر همایش به  بیمارستانهای آموزشی و درمانی اصلی مراکز استانها ارسال شده است. وی همچنین گفت: نامه دعوت همکاری به روسای انجمن ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی و ایران ارسال شده و چهار مرکز تحقیقاتی نماینده خود را معرفی کرده اند.

.در ادامه جلسه گروههای هدف همایش بر اساس اولویت ها (برای اخذ امتیاز بازآموزی) مشخص شد و مقرر شد پنل ها بر اساس اولویت تنظیم شده و برای پزشکان عمومی نیز یک پنل دو ساعته با موضوع پزشک خانواده در نظر گرفته شود.

اندکی صبر نمایید...
google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر