تشکیل جلسه کمیته علمی پانل پوست

جلسه کمیته علمی پانل پوست نخستین همایش ملی التهاب با حضور اعضای این پانل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی جلسه پانل پوست نخستین همایش التهاب روز چهارشنبه 14 شهریور سال جاری با حضور دکتر علیرضا فیروز، دکتر منصور نصیری کاشانی، دکتر مریم نوری زاده، دکتر طوبی غضنفری ، دکتر الهام بهرنگی، دکتر زهره جدلی، دکتر مریم دانش پژوه و مریم حسینی در سالن دکتر فرهودی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد

 در این جلسه اعضا در مورد نحوه مدیریت پنل در همایش بحث و تبادل نظر کرده  و پیشنهاد شد که در  ابتدی پانل سخنرانی جامعی در رابطه با ایمونولوژی پوست توسط یکی از اساتید صورت گیرد و سپس پانل به صورت گزارش موردی و معرفی بیمار آغاز شده و در مورد مکانیسم التهاب ایمونولوژیک و در نهایت نیز در مورد روشهای نوین تشخیص و درمان بیماری مورد نظر، بحث شود.

 از موضوعات پیشنهادی اعضا برای طرح در پانل می توان به درماتیت تماسی و نقش آن در طب کار و پسوزیاریس نام برد، همچنین برگزاری کارگاه جانبی پچ تست و روشهای نوین ملکولی تشخیصی در آلرژی نیز پیشنهاد شد و در پایان جلسه، چند شرکت به عنوان شرکتهای حامی همایش معرفی شدند.