برگزاری کارگاه تفسیر NGS در تشخیص بیماریهای التهابی در حاشیه نخستین همایش ملی التهاب