برگزاری کارگاه فلوسایتومتری مقدماتی در حاشیه نخستین همایش ملی التهاب