• 021-66917060 - 09903535219

کمیته اجرایی همایش

مریم حسینی: مسئول دبیرخانه همایش و اطلاع رسانی

زهرا آریج: مسئول انتشارات

الناز واحدی: مسئول روابط عمومی و امتیاز آموزش مداوم

فرشته اصلانی: مسئول اطلاع رسانی

محمدرضا احمدپور: مسئول تدارکات

حامد واقفی: مسئول تدارکات

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر