• 021-66917060 - 09903535219

برگزاری اولین جلسه پانل روماتولوژی

اولین جلسه پانل روماتولوژی همایش ملی التهاب برگزار شد.

بیشتر ...

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنل سرطان

اولین جلسه کمیته علمی پانل سرطان "نخستین همایش ملی التهاب" برگزار شد.

بیشتر ...

برگزاری اولین جلسه پانل آسم و آلرژی

اولین جلسه پانل آسم و آلرژی "نخستین همایش ملی التهاب" برگزار شد.

بیشتر ...

برگزاری اولین جلسه کمیته علمی پنل عفونی

جلسه کمیته علمی پانل عفونی "نخستین همایش ملی التهاب" با حضور اعضای این پانل برگزار شد.

بیشتر ...

تشکیل جلسه کمیته علمی پانل پوست

جلسه کمیته علمی پانل پوست نخستین همایش ملی التهاب با حضور اعضای این پانل برگزار شد.

بیشتر ...

پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب برگزار شد.

پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

بیشتر ...

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب برگزار شد.

چهارمین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

بیشتر ...

سومین جلسه کمیته علمی همایش برگزار شد.

سومین جلسه کمیته علمی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

بیشتر ...

اولین جلسه کمیته اجرایی برگزار شد.

اولین جلسه کمیته اجرایی همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی در مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی تشکیل شد.

بیشتر ...

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر