• 021-66917060 - 09903535219

کمیته های علمی و اجرایی همایش

اعضای کمیته اجرایی

رییس همایش
جناب آقای دکتر مصطفی معین

استاد آلرژی و ایمونولوژی بالینی، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

دبیر علمی همایش
خانم دکتر طوبی غضنفری

استاد ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد و رییس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی

دبیر اجرایی
دکتر مریم نوری زاده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

مریم حسینی

مسئول دبیرخانه همایش و اطلاع رسانی

زهرا آریج

مسئول انتشارات

الناز واحدی

مسئول روابط عمومی و امتیاز آموزش مداوم

فرشته اصلانی

مسئول اطلاع رسانی

محمدرضا احمدپور

مسئول تدارکات

حامد واقفی

مسئول تدارکات

اعضا کمیته علمی

دکتر رضا شروین بدو

دکترای فوق تخصصی بالینی / مغز و اعصاب کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا پورپاک

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر جمشید حاجتی

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

Immunology department, , School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

دکتر حسن حیدرنژاد

دکترای فوق تخصصی بالینی /متخصص ریه

Milad Hospital

دکتر عبدالرحمن رستمیان

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی

Department of Internal Medicine, School of Medicine, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مهرناز رسولی نژاد

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

Department of Infectious Disease, School of Medicine Imam Khomeini Hospital Tehran University of Medical Sciences

دکتر علی اکبر زینالو

دکترای فوق تخصصی بالینی / قلب کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر نادر صفریان

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و انکولوژی

Department of Hematology and Oncology, School of Medicine Imam Khomeini Hospital Tehran University of Medical Sciences

دکتر وحید ضیائی

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Rheumatology Research Center, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا علیزاده

دکترای تخصصی (PhD) / زیست پزشکی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر محمدرضا فضل الهی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر علیرضا فیروز

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های پوست

Center for Research and Training in Skin Disease and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مسعود موحدی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر مریم محلوجی راد

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مریم مرادی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

google facebook بازی انفجار ترفند بازی انفجار بازی انفجار رایگان بازی انفجار شرطی آموزش پوکر آموزش پوکر آنلاین بهترین سایت پوکر برترین سایت پوکر