کمیته های علمی و اجرایی همایش

اعضای کمیته اجرایی

رییس همایش
جناب آقای دکتر مصطفی معین

استاد آلرژی و ایمونولوژی بالینی، رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

دبیر علمی همایش
خانم دکتر طوبی غضنفری

استاد ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهد و رییس مرکز تحقیقات تنظیم پاسخ های ایمنی

دبیر اجرایی
دکتر مریم نوری زاده

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی

اعضا کمیته علمی

دکتر رضا شروین بدو

دکترای فوق تخصصی بالینی / مغز و اعصاب کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا پورپاک

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر جمشید حاجتی

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

Immunology department, , School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences

دکتر حسن حیدرنژاد

دکترای فوق تخصصی بالینی /متخصص ریه

Milad Hospital

دکتر عبدالرحمن رستمیان

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی

Department of Internal Medicine, School of Medicine, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مهرناز رسولی نژاد

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های عفونی

Department of Infectious Disease, School of Medicine Imam Khomeini Hospital Tehran University of Medical Sciences

دکتر علی اکبر زینالو

دکترای فوق تخصصی بالینی / قلب کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center, Tehran University of Medical Sciences

دکتر نادر صفریان

دکترای فوق تخصصی بالینی / خون و انکولوژی

Department of Hematology and Oncology, School of Medicine Imam Khomeini Hospital Tehran University of Medical Sciences

دکتر وحید ضیائی

دکترای فوق تخصصی بالینی / روماتولوژی کودکان

Department of Pediatrics, School of Medicine, Rheumatology Research Center, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر زهرا علیزاده

دکترای تخصصی (PhD) / زیست پزشکی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر محمدرضا فضل الهی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر علیرضا فیروز

دکترای تخصصی پزشکی / بیماری‌های پوست

Center for Research and Training in Skin Disease and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مسعود موحدی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Department of Pediatrics, School of Medicine, Children’s Medical Center Tehran University of Medical Sciences

دکتر مریم محلوجی راد

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences

دکتر مریم مرادی

دکترای فوق تخصصی بالینی / آلرژی و ایمونولوژی بالینی

Immunology, Asthma & Allergy Research Institute, Tehran University of Medical Sciences