برگزارکنندگان و همکاران

 

برگزارکننده :

مرکز تحقیقات ایمونولوژی،آسم و آلرژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

   

 

  همکاران :

انجمن آسم و آلرژی ایران
         انجمن ایمونولوژی،آلرژی ایران
مرکز طبی کودکان

 

 

 

 

 

 

انجمن پوست ایران

 

 

 

 

انجمن روماتولوژی ایران

 

 

 

 

انجمن آترواسکلروزیس ایران

 

 

 

انجمن ام اس ایران

 

 

 

 

 

مرکز تحقیقات روماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی

 

 

 

انجمن رادیوتراپی و آنکولوژی ایران

مرکز تحقیقات تنظیم ایمنی دانشگاه شاهد